Normes de menjador

  • Les quotes mensuals del menjador hauran d’abonar-se  per avançat, els 5 primers dies del mes, ja siga domiciliant els pagaments o fent l’ingrés corresponent en el compte del BANC SABADELL, nombre ES89 0081 1045 97 0001051312. En cap cas s’admetrà el pagament a final de mes vençut.
  • L´alumnat beneficiari del 100% de l´ajuda de menjador escolar (4´25euros/ dia, 20 punts)  no haurà de pagar res aquet curs.
  • Als alumnes de beca amb 19 punts es passaran dos rebuts de 22€ durant tot el curs. El primer en el mes de novembre corresponent als mesos de setembre, octubre, novembre, desembre i gener. El segon en el mes de febrer corresponent als mesos de febrer, març, abril, maig i juny. A la resta d’alumnes es passarà mensualment.
  • La no utilització del menjador durant determinats dies no dóna dret a la devolució.
  • Els alumnes que per qualsevol motiu no hagen assistit a la primera sessió escolar del matí no podran fer ús, durant la dita jornada, del Menjador Escolar, llevat que hagen avisat amb anterioritat.
  • Tots els alumnes que es queden al menjador han de portar raspall i pasta de dents dins d´una bosseta amb el seu nom.
  • Aquells alumnes que per motius de salut (al·lèrgics o religiosos) hagen de seguir una dieta especial han de comunicar-ho per escrit amb la deguda justificació: certificat mèdic, etc.
  • La devolució del rebut domiciliat durant dos mesos consecutius portarà com a conseqüència la pèrdua del dret a l’ús del menjador.

Preus mensuals

Domiciliació bancària