Normes de menjador

1. Aquest curs escolar 2016/2017, el menjador será de 14:00 a 15:30 hores d’octubre a maig, ja que participem en el programa experimental de jornada contínua i de 13:00 a 14:30 hores a setembre i juny.

2. Les quotes mensuals hauran d’abonar-se per avançat, els 5 dies últims del mes anterior al servei, ja siga domiciliant els pagaments o fent l’ingrés corresponent en el compte del BANC SABADELL, nº ES89 0081 1045 9700 0105 1312, no podent fer ús del servei de menjador qui no haja fet l’ingrés el primer dia del mes.  En cap cas s’admetrà el pagament a final de mes vençut.

3. La utilització del Menjador Escolar és de caràcter mensual.

4. La no utilització del menjador determinats dies no dóna dret a la devolució, només si són 5 dies consecutius i sols es tornarà el preu del menjar.

5. Els alumnes que per qualsevol motiu no hagen assistit a la sessió escolar no podran fer ús, durant la dita jornada, del Menjador Escolar.

6. Cap alumne/a usuari del menjador podrà abandonar el recinte escolar durant el temps del menjador, llevat que passe a arreplegar-lo algun familiar o persona idònia, previ coneixement de l’Encarregada del Menjador, Directora i/o Monitores.

7. Aquells alumnes que per motius de salut (al·lèrgics o religiosos) hagen de seguir una dieta especial han de comunicar-ho per escrit amb la deguda justificació: certificat mèdic, etc.

8. La devolució del rebut domiciliat durant dos mesos consecutius portarà com a conseqüència la pèrdua del dret a l’ús del menjador.

Preu Mensual

Domiciliació bancària