BEQUES MENJADOR I TRANSPORT CURS 2020-2021

Imagen

S’ha publicat la convocatòria de les «Beques de menjador i transport escolar». Les famílies podreu sol·licitar les ajudes fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (29 de juliol).

Si el curs passat ja vau presentar la sol·licitud i teniu accés a la Web Família podreu accedir a aquesta aplicació informàtica i en l’apartat tràmits traure l’esborrany, signar-lo i entregar-lo en la secretaria del centre.

Si no vau sol·licitar l’ajuda el curs passat, hi haurà que presentar l’Annex I i adjuntar fotocòpia del DNI/NIF/Passaport/NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars) i llibre de família on consten tots els membres de la unitat familiar.

Tramitació electrònica del procediment d’admissió

Imagen

El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 s’ha de tramitar de manera electrònica. Les persones interessades han d’accedir a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/telematricula/ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga (Infantil, Primària, ESO…)

Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar.

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.

La «clau d’admissió» es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la seua no oposición a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Les persones sol·licitants que no tenen accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una «clau d’admissió» que permetrà, als que disposen de passaport i als que no tenen accés a mitjans electrònics, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

En funció de la normativa vigent, en cada cas, s’han d’adoptar les mesures sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la Covid-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.

La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamació, si cal.

Model de sol·licitud

El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió», inclou els apartats següents:

 • Identificació de la persona sol·licitant.
 • Identificació de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
 • Identificació dels membres de la unitat familiar.
 • En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

 • Autorització a l’Administració educativa per a l’obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.

A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga:

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI:

 • Número de DNI.
 • Número de suport (identificat com IDESP en els models antics).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència:

 • NIE.
 • Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE).
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea:

 • NIE.
 • Número del certificat precedit per la lletra C.
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella que indica la no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior.

Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

Nivell educatiu sol·licitat i programa lingüístic.

Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.

En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.

Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.

Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud. No hi haurà que aportar cap de documentació amb la presentació de la sol·licitud d’admissió, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

Jornada de portes obertes curs 2019/20

Imagen

S’acosta un moment important en la vida de les famílies de Xàbia que tenen fills/es de 3 anys per començar el segon cicle d’Educació Infantil. A l’hora de triar centre, caldrà tenir en compte una sèrie de variables, com són:
– la proximitat del mateix al domicili o al lloc de treball dels pares,
– el tipus de serveis que presta i l’horari del mateix,
– i, el més important, pensar quin tipus d’escola ens agradaria per als nostres fills i filles i, què és el que esperem d’ella.
Fer una visita als centres que estiguem pensant com a possibilitat, veure les instal·lacions i aclarir dubtes on line, ens ajudarà a prendre decisions.
Anualment i, prop del període de sol·licitud de plaça escolar, gran part dels centres educatius organitzen jornades de portes obertes o de presentació. D’aquesta manera els familiars poden conèixer l’escola i tenir un contacte més proper que ajude a conèixer línies generals i plantejaments de treball del centre.
Animem a les famílies dels nostre poble a que trien el centre per als seus fills/filles coneixent cadascun d’ells. Vos esperem (demaneu l’enllaç per accedir a la videoconferència mitjançant el correu electrònic del centre: 03006220@gva.es).

El CEIP Vicente Tena dona suport als que estan en primera fila i als que ajuden des de les seues cases

Imagen

La Comunitat Escolar del CEIP VICENTE TENA de Xàbia, amb aquesta iniciativa, vol donar suport i homenatjar a: sanitaris, cossos i forçes de seguretat junt a la nostra policia local, UME, bombers, farmàcies, treballadors de l’alimentació, del servei de neteja i, a totes les famílies, xiquets i xiquetes i mestres que, romanen a casa ajudant als primers.

SOU ELS NOSTRES HERÒIS I NO ESTEU SOLS. GRÀCIES PER LA VOSTRA LLUITA EN PRIMERA FILA DIA A DIA.

Informació oficial d’actualitat COVID-19

Imagen

Des de Conselleria d’Educació ens han enviat el següent comunicat:

Benvolguda directora / benvolgut director:

Com bé sabeu, ens trobem davant d’un problema de salut pública provocat per l’expansió de l’anomenat coronavirus COVID-19. Es tracta d’una malaltia que es va estenent per diversos països i que ja hi ha algunes persones infectades a la nostra comunitat autònoma

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ens dirigim a les persones responsables dels centres educatius per tal d’oferir-vos informació que considerem rellevant amb la finalitat de contribuir a frenar l’expansió de la malaltia i evitar alarmismes innecessaris.

En primer lloc, voldríem que tinguéreu en compte que totes les directrius que es prenen relacionades amb la prevenció i el tractament del COVID-19 es decideixen en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a proposta del Ministeri de Sanitat, en coordinació amb les conselleries de sanitat de les diferents comunitats autònomes. Per tant, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport únicament executem les decisions preses per les autoritats sanitàries.

Volem que sapigueu que la nostra Conselleria està en constant coordinació amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, amb el Ministeri de Sanitat i amb la resta de departaments de les comunitats autònomes i que les decisions que es prenen es fan de manera totalment coordinada. Resulta un tant obvi, però convenient, manifestar que totes les mesures que s’adopten relacionades amb el COVID-19 atenen a criteris de tipus tècnic, científic i sanitari i han sigut recomanades per professionals experts en salut pública.

És per això que els centres educatius no podran prendre de manera unilateral cap mesura relacionada amb la malaltia sense comptar amb la supervisió de les autoritats del departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

És important que conegueu que, en el moment de redactar i de difondre aquest document, a la nostra comunitat autònoma no hi ha cap circumstància que recomane introduir canvis en el funcionament normalitzat de l’activitat acadèmica actual.

En el cas que al vostre centre algun membre de la comunitat educativa presentara símptomes característics de la malaltia i haguera estat en una zona de risc, o exposat a un cas confirmat de COVID-19, hauria de contactar amb el número de telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 900 300 555 i informar-ne. Els serveis mèdics li diran com s’ha d’actuar.

Si arriba el cas i es confirmara que una persona membre de la comunitat educativa resultara positiva en COVID-19, el departament de Salut Pública es posaria en contacte amb la direcció del centre i establiria les mesures que s’hi haurien d’adoptar de manera immediata.

Com que des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport considerem que cal mantindre una bona comunicació entre els centres i les famílies, per abordar aquesta qüestió i d’altres que en puguen sorgir més endavant, us recomanem que, si no ho heu fet encara, activeu el web família:

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

Així mateix, vos agrairíem que comunicàreu a les famílies que encara no disposen d’usuari per a poder accedir a aquest espai web, que el sol·liciten en el vostre centre educatiu.

Amb aquest escrit, aprofitem per adjuntar-vos el material informatiu que, en matèria de prevenció del contagi, ens ha proporcionat el Ministeri de Sanitat.

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració. Rebeu una salutació ben cordial.

Miguel Soler Gracia – Secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional